Systematiskt Brandskyddsarbete Tröinge Park D 

Beskrivning

Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Tröingepark D och omfattar fastigheten på Kornettvägen 26 i Falkenberg. Brandskyddsarbetet omfattar både föreningens medlemmar och ev hyresgäster och ska finnas på vår hemsida.

Brandskyddspolicy
Brand är bland de värsta som kan hända vår förening. Vid brand kan boende och fastighet komma till skada. I värsta fall kan en brand innebära allvarliga personskador. Det är därför viktigt att vi systematiskt arbetar med vårt brandskydd så att ökad kunskap och mental beredskap hos alla våra medlemmar tillsammans med funktionell utrustning förbättrar vår beredskap mot brand. Alla som bor eller arbetar i bostadsrättsföreningens byggnad ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt. Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att lägenhetens brandvarnare uppdateras med fungerande batterier.

Ansvar
Ansvaret för säkerhet och brandskyddsarbete har styrelsen i Tröingepark D.
Brandskyddsorganisation
Huvudansvarig: Styrelsen
• Kontrollera efterlevnad/uppföljning

• Brandskyddskontrollant: utses årligen vid städdagen i oktober varje år (förslagsvis på städdagen)

• Planera och samordna det praktiska brandskyddsarbetet
• Kontrollera efterlevnad/uppföljning
• Underhålla/uppdatera dokumentationen
• Genomföra kontroll enligt uppgjord kontrollplan(se checklista 1)
• Åtgärda eventuella brister inom ramen för kompetens
• Rapportera fel o brister till styrelsen
• Sammanställa rapporter inför uppföljning

Brandskyddsregler i fastigheten
• Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som kan stå i vägen vid en utrymning (t ex cyklar, barnvagnar, kartonger och liknande)
• Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till entré och gemensamma utrymmen låsta. Förvara heller inte brännbart material intill husfasaden, i garaget eller i trapphuset
• Förvaring av brännbara vätskor och fyrverkerier i källare, garage eller i vindsförråd är förbjuden
• I lägenheten får endast mindre mängder med brandfarliga vätskor, exempelvis lösningsmedel, spolarvätska, bensin och gaser förvaras
• Grillning med kolgrill på balkong är förbjuden, grillning med el-grill är däremot tillåten
• Eventuella brister (t ex blockerade utrymningsvägar eller om något förvaras olämpligt ur brandskyddssynpunkt) som upptäcks rörande brandskyddet ska rapporteras till styrelsen
• Varje våningsplan ska ha en brandvarnare i trapphuset
• Om brandlarmet går i trapphuset eller i någon lägenhet, kontakta lägenhetsinnehavaren, alternativt styrelsen. Om det inte brinner i din lägenhet och lägenhetskorridoren är rökfylld och du inte kan ta dig ut, stäng dörren och ring 112 och meddela från vilken lägenhet du ringer
• Om du vid brandlarm i huset måste utrymma lägenheten, ANVÄND EJ HISSEN.
• SLÄCK (om möjligt) STÄNG DÖRRAR, UTRYM, VARNA, LARMA!

Rutiner
• Innan heta arbeten (svetsning, skärning, lödning etc) på tillfällig arbetsplats påbörjas ska skriftligt tillstånd inhämtas från styrelsen/fastighetsförvaltare. Säkerhetsregler utfärdade av Svenska Brandskyddsföreningen ska följas
• Alla hyresgäster/medlemmar ska påpeka risker eller brister till styrelsen
• Informationsblad med brandskyddsregler ska finnas anslagna på informationstavlan i entrén
• Kontroll utförs årsvis vid den regelbundna städdagen under hösten och rapporteras till styrelsen
• Uppdaterad information om brandskydd ska finnas på hemsidan
• Batterier i lägenheten ska räcka i tio år men brandvarnare i trapphusen kan kontrolleras på städdagen årsvis

Utbildning
Brandskyddskontrollanterna ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta kan tillgodoses genom en teoretisk utbildning om förebyggande brandskyddsarbete, vid överenskommelse.
 
Brandskyddsbeskrivning
Fastigheten har taxerat nybyggnadsår 2017 med inflyttning början av maj och består av en trappuppgång med totalt 40 lägenheter. Fastighetens boyta är totalt 2 661 m2.
Föreningen består av adressen Kornettvägen 26, 311 76 Falkenberg.

• Handpulversläckare - ska finnas i trapphus, garage totalt 14 st

• Huset är indelat i enskilda brandceller enligt följande; lägenhet, lägenhetskorridor, hiss och trapphus
• Röklucka – ska finnas på varje våningsplan
• Brandfilt – ska finnas i entré

Kontroll av brandskyddet
• Brandskyddet ska kontrolleras 1ggr/år (städdagen på hösten)
• Vid kontroll används checklista 1
• På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter åtgärdas
• Efter åtgärd noteras datum i avsett fält
• Uppföljning rapporteras till styrelsen
• Nya checklistor förvaras på hemsidan
• Efter utförd kontroll sparas ifylld checklista
 
Följande brandskyddsinstallationer ska kontrolleras och underhållas av brandskyddsansvarig (styrelsen)och brandskyddskontrollant (utses på årlig städdag):
• Handpulversläckare
• Brandfilt
• Utrymningsdörrar
• Rökluckor
• Funktion på brandvarnare i trappuppgång

Uppföljning
Vartannat år ska dokumentationen kontrolleras för att garantera dess riktighet. Uppföljningen leds av styrelsen. Tillsynsprotokoll sparas.
Mängdangivelse på vätska att förvara i bostad finns i folder Brandsäkerhet i flerbostadshus
https//www.msb.se/ribdata/filer/pdf/25375.pdf


Checklista vid brandskyddsgenomgången:

  • Kontroll att inget brandfarligt finns i korridor, maskinrum, elcentral, garage (vätskor eller lättantändligt emballage)
  • Kontroll att samtliga våningsplan och garage har en pulversläckare. 14 st. Samt kontroll att nivån på pulver är grön och ok på skäckarna. Om inte notera och åtgärda. Begär t ex vart tredje år en genomgång av alla pulversläckare av kunnig entreprenör.
  • Kontrollera att inget förvaras framför stigluckorna, och att de går att öppna. Kontrollera att inget växer framför rökschakt på bottenvåningen. Kontroll att rökluckan på 9:e vån går att öppna.
  • Kontrollera att utrymningsvägarna är fria och att inget blockerar dem. Kontrollera att utrymningsskyltar lyser.
  • Kontroll att inga lysrör står och blinkar och utgör en brandrisk.
  • Kontroll av brandcell och att dörrstängarna fungerar. ( testa genom att ta ut batteri i elcentral)
  • Kontrollera att skräp och övrigt återvinningsmaterial förvaras på därför rätt plats.

 

Datum: ______________

Underskrift: _____________________________

Anmärkning att rapportera till styrelsen: ____________________________

Förvaras i pärm i säkerhetsskåp.